RSS


زنای ذهنی یکی از مباحث مهمی است که این روزها مورد توجه قرار گرفته.

موضوعی که بخاطره حیا و برخی مشکلات مورد  توجه واقع نشده است.

اما خداراشاکریم که دکتر عباسی این موضوع را مورد بحث قرار داده اند .

شما هم مجردید یا متاهل حتما ببینید ودانلود کنید.

           

      زنای ذهنی1


زنای ذهنی2برچسب‌ها: زنای ذهنی،شیطان،دانلود،دکتر حسن، عباسی،